APROVAT EL PROJECTE D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA: Patis Dinà-Mix

El Centre ha presentat i ha estat aprovat pel Servei d’Innovació i Qualitat Educativa el projecte d’investigació i innovació educativa presentat pel Claustre del centre amb el títol “Patis Dinà-Mix”.

Aquest té com a objectiu a més de considerar alguna possible transformació física del pati contemplar aquests com una prolongació de l’aprenentatge a les aules d’educació en valors, convivència, respecte, coeducació i inclusió. Es planteja com un projecte de redisseny d’ambients al pati escolar que puga oferir a l’alumnat nous models d’oci en el temps d’esbarjo però fent protagonistes al xiquets i xiquetes en la presa de decisions sobre el pati somiat, on la inclusió de tot l’alumnat amb totes les seues diversitats siga un element referencial.

A continuació teniu l’enllaç del vídeo representatiu que es va adjuntar al projecte.

kidsimagination

El Centro ha presentado y ha sido aprobado por el Servicio de Innovación y Calidad Educativa el proyecto de investigación e innovación educativa presentado por el Claustro del centro con el título “Patios Dinà-Mix”.

Este tiene como objetivo además de considerar alguna posible transformación física del patio contemplar estos como una prolongación del aprendizaje a las aulas de educación en valores, convivencia, respeto, coeducación e inclusión. Se plantea como un proyecto de rediseñado de ambientes al patio escolar que pueda ofrecer al alumnado nuevos modelos de ocio en el tiempo de recreo pero haciendo protagonistas a los niños y niñas en la toma de decisiones sobre el patio soñado, donde la inclusión de todo el alumnado con todas sus diversidades sea un elemento referencial.

A continuación tenéis el enlace de vídeo representativo que se adjuntó al proyecto.

Font d’informació i enllaç directe del Centre Escolar: http://bola.edu.gva.es/2019/09/17/aprovat-el-projecte-dinvestigacio-i-innovacio-educativa-patis-dina-mix/

Deja un comentario